Guitar -->

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Γιατί οἱ Καζάκηδες ξεπουλοῦν τό ὄνομα Μακεδονία;Πρὸ μερικῶν μηνῶν ἔλαβα ἕνα μήνυμα σχετικῶς μὲ κάποιον ἄρθρον τοῦ Καζάκη, μὲ ἱστορικὲς ἀναφορές. Θύμωσα ἀλλὰ δὲν κατάφερα νὰ στρωθῶ καὶ νὰ γράψω μίαν σοβαρὴ ἀπάντησι, λόγῳ πιέσεως χρόνου καὶ πολλῶν, πάρα πολλῶν  ὑποχρεώσεων.
Αὐτὸ ὅμως δὲν μὲ ἄφησε νὰ ξεχάσω τὴν δέσμευσίν  μου γιὰ τοποθέτησι ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου. Ἐπιφυλάσσομαι. 
Σήμερα θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἄλλην παράμετρο τῶν Καζάκειων ἔργων. Αὐτῶν ποὺ καταπιάνονται μὲ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, στὸν ῥόλο τῶν Σκοπίων καὶ στὴνπροσπάθεια τόσων καὶ τόσων νὰ τὴν ἀκυρώσουν.
Ἠ Μακεδονία μέσα στὴν διάρκεια τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20ου αἰῶνος ἰδίως, ἔγινε στόχος πολλῶν νεοαφεντάδων. Ῥῶσσοι, Τοῦρκοι, Ἀγγλοσάξωνες καὶ γενικότερα πάσῃς μορφῆς ἐπίδοξοι κυρίαρχοι πάσχισαν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ τὴν ἀποκτήσουν. 
Ἐμπρὸς ἀπὸ τοὺς Ῥώσσους εἴδαμε Βουλγάρους, Σκοπιανούς, Σέρβους… 
Ἐμπρὸς ἀπὸ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες, ἀναλόγως τῆς περιόδου, εἴδαμε ἀπὸ Τούρκους, «δημοκρατικοὺς στρατούς» ἔως καὶ …«Μακεδόνες». 
Τὸ ἐὰν ἢ ὄχι πίσω ἀπὸ κάθε τέτοιαν κίνησι κρύβονται σιωνιστικὲς δυνάμεις, δὲν θὰ τὸ ἐξετάσω σήμερα. Θὰ παραμείνω μόνον στὰ γνωστὰ καὶ μὴ ἀμφισβητήσιμα.
Τὸ κρατίδιον τῶν Σκοπίων ὑφίσταται μὲ πολὺ ξεκάθαρες ἐπεκτατικὲς θέσεις. Ἡ καπήλευσις τοῦ ὀνόματος Μακεδονία δὲν ἔγινε διότι τὰ σκοπιανὰ ἀναζητοῦν ῥίζες ἀλλὰ διότι χρησιμοποιοῦνται ὡς μοχλὸς ἀσκήσεως πιέσεων πρὸ κειμένου νὰ ἐνωθῇ ἡ Μακεδονία πρὸς ὄφελός τους. Μόνον ποὺ στόχος ὅλων αὐτῶν φυσικὰ δὲν εἶναι ἡ ἔνωσις τῆς Μακεδονίας μὲ βάσιν τὴν πραγματική της πληθυσμιακὴ ταὐτότητα ἀλλὰ μὲ βάσιν τραπεζικὰ γραμμάτια. 
Ἔτσι βλέπουμε Σόρους, ἀμερικανά, τούρκους νὰ μπαινοβγαίνουν, νὰ χρηματοδοτοῦν, νὰ φτιάχνουν νέες «ἱστορίες», νὰ ἐκπαιδεύουν στρατεύματα… Γενικῶς, κάθε φυλὴ τοῦ Ἰσραῆλ βρίσκει χῶρο καὶ κινεῖται ἐντὸς τῶν Σκοπίων. Ἕνα κρατίδιον ὑβρίδιον, ποὺ μοναδικός του ῥόλος εἶναι ἡ ἀποδόμησις τῶν ὑπαρχόντων δομῶν καὶ ἡ ἀποσύνθεσις τῆς ταὐτότητός μας. (Λόγῳ Ποντιακῆς καταγωγῆς δηλώνω ἐν μέρει Μακεδονίτισσα, Βλέπετε οἱ παπποῦδες ἐκεῖ ἐγκατεστάθησαν μετὰ τὴν ἐκδίωξίν τους.)
 Ἡ πάσῃς μορφῆς ἐνθάρρυνσις τῶν σκοπιανῶν, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθοῦν τὶς ἀνιστόρητες ἀνοησίες τους,  ἀπὸ «ἐντοπίους» μόνον ἀγαθὴ δὲν εἶναι. 
Ἐὰν ἀναζητήσουμε τὶς ῥίζες τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων, θὰ διαπιστώσουμε μὲ «ἔκπληξιν» τὴν πολὺ μεγάλη τους σχέσι μὲ σιωνιστικὰ κέντρα. Τὰ ὁποῖα οὐδέποτε ἔκρυψαν φυσικὰ τὶς βλέψεις τους καὶ τὶς προθέσεις τους. Ἤθελαν πάντα τὴν Μακεδονία καὶ θεωροῦσαν τὴν Θεσσαλονίκη πρωτεύουσά τους.
Στὴν διάρκεια τῶν τελευταίων 100 περίπου ἐτῶν, κάθε μορφῆς δράσις ἔχει συμβεῖ στὴν Μακεδονία μας. Σφαγές, διώξεις, γενοκτονίες, προσπάθειες ἀφελληνισμοῦ τῶν κατοίκων, δημεύσεις περιουσιῶν, καταστροφὴ τῆς ὑπαίθρου, ἐκβιασμοί, παραποιήσεις γεγονότων καὶ ἱστορικῶν δεδομένων, ἁρπαγὴ πολυτίμων πνευματικῶν θησαυρῶν ἀπὸ μονές,  βιβλιοθῆκες καὶ ἀρχοντικά… Δὲν ἔχουν ἀφήσει τίποτα ποὺ νὰ μὴν πειράξουν, καταστρέψουν, ἀλλοιώσουν…. 
Ἡ ἀπουσία πολεμικῶν συρράξεων τὰ τελευταῖα 70 χρόνια, δὲν μείωσε διόλου τὶς προθέσεις τους. Ἀντιθέτως μάλλιστα. Στρατιὲς ἀρίστως ἐκπαδευμένων προπαγανδιστῶν ἔχουν εἰσβάλλει σὲ κάθε ἐπίπεδον τῆς δημοσίου διοικήσεως, τῆς παιδείας καὶ τῶν κρατικῶν ὀργανισμῶν. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ φυσικὰ εἶναι ἡ ὅλο καὶ μεγαλυτέρα ἀνοχή, ποὺ φθάνει στὰ ὅρια τῆς ἀναισθησίας καὶ τῆς ἀδιαφορίας κάποιες φορές, τῶν πολιτῶν. Δῆλα δή, θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς σὲ ἕναν μεγάλο βαθμὸ ἔχουν ἐπιτευχθεῖ κάποιοι σημαντικοί τους στόχοι. 
Ὅμως, τὸ βασικὸ κριτήριον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου στηρίζονται, ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν δική μας πεποίθησιν πὼς τὸ παιχνίδι ἔχει πρὸ πολλοῦ κριθεῖ. Κάτι τύποι σὰν τὸν Καζάκη (καὶ πολλοὺς ἄλλους) ἀντιμετωπίζουν τὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας ὡς χαμένο πρὸ πολλοῦ, γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρά, πασχίζοντας οὐσιαστικῶς  νὰ περάσουν στὰ ψιλά γράμματα τὴν διαστρεβλωμένη φύσιν τοῦ προβλήματος. 
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, κάποιαν στιγμὴ πράγματι πίστεψαν πὼς ἡ Μακεδονία ἀπεκτήθῃ ἐξ αὐτῶν. Ὅμως γιὰ κακήν τους τύχη ἦταν νωρίς. Ἔχασαν τὸν ἐμφύλιο διότι ὁ Τίτο τὰ ἔβαλε μὲ τὸν πατερούλη κι ἔτσι ἡ Μακεδονία (τὸ μεγαλύτερό της τμῆμα) παρέμεινε Ἑλλληνική. 
Τώρα συζητᾶμε γιὰ νέον γύρο. Τώρα βασίζονται στὴν τόσων ἐτῶν ἀναίμακτο προπαγάνδα καὶ πιστεύουν πὼς ἤδη ἔχουν ξεπεραστεῖ τὰ σοβαρότερα ἐμπόδια ποὺ ἀντιμετώπιζαν. Πιστεύουν βαθύτατα πὼς οἱ σημαντικότερες, ἠθικῆς κι ἐθνικῆς βάσεως ἀντιστάσεις, ἔχουν καμφθεῖ. Θεωροῦν πὼς τώρα μποροῦν νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν ἀποκοπὴ τῆς  Μακεδονίας μὲ κυριοτέρους συμμάχους τοὺς κατοικοῦντες αὐτήν!
Ἔτσι πιστεύουν.
Τὸ ἐὰν θὰ τὰ καταφέρουν ἢ ὄχι, αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα. 
Πάντως, παπαγαλάκια τύπου Καζάκη, θρασύτατα (ὑπὸ)κινούμενα, διατυμπανίζουν ἀπόψεις ἐν τελῶς ἀνιστόρητες κι ἀντεθνικές. Προβάλλονται τόσο πολὺ μάλλιστα ποὺ  ἀκούγονται ὡς φυσικότατα ἐπακόλουθα τῶν ἔως σήμερα ἐξελίξεων. 
(Ἀνάλογες ἀπόψεις ἔχει ἐκφράσει γιὰ ΛΑΘΡΟμετανάστευσι καὶ γιὰ Ἕλληνες ποὺ εἶναι ὅσοι αἰσθάνονται Ἕλληνες. Γιατί ἐγώ ὅμως ἀντιλαμβάνομαι πώς δέν ἀναφερόταν σέ πρόσωπα τύπου Σλῆμαν;)
«Ἀγνοοῦν»  συστηματικῶς τὶς προκλήσεις τῶν σκοπιανῶν, τὴν καταλήστευσιν τῆς ἱστορίας μας καὶ τὴν παραποίησιν κάθε ἀληθείας. Γιατί ἄρα γέ; Τί θά κερδίσουν; Ἢ μήπως ἔως ἐκεῖ φθάνει ἡ ἀντίληψίς τους;
Φιλονόη.
Υ.Γ. Ἐὰν κρίνω πάντως ἀπὸ τὶς διάφορες στοχεύσεις τῆς Ῥωσσίας ἐπὶ Ἑλληνικῶν εἰδικῶς ἐδαφῶν (καὶ Βαλκανικῶν γενικότερα), πανεύκολα συμπεραίνω πὼς ἔχουν χρησιμοποιήσει κάθε μορφῆς ὅπλο πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους τους. Θά μποροῦσαν νά ὁλοκληρώσουν κάποτε τήν βαθυτάτη τους ἐπιθυμία; Ἐὰν μὲ ῥωτούσατε πρὸ μερικῶν ἐτῶν, θὰ σᾶς ἔλεγα ἴσως. Τώρα ὅμως σᾶς ἀπαντῶ πὼς κάτι τέτοιον εἶναι ἀδύνατον. 

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΖΑΚΗ: «ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ»!

Φαίνεται πως τα μαρξιστικά κατάλοιπα και συμπλέγματα δεν θεραπεύονται εύκολα. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τα όσα αισχρά και ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΙΚΑ γράφει ο «εθνοσωτήρας» Καζάκης, σε απάντηση των δημοσιευμάτων σχετικά με την μετάφραση βιβλίου σχετικού με τη Μακεδονία που είχε κάνει ο ίδιος πριν μερικά χρόνια; Καμαρώστε τον:
Επειδή ο σκοταδισμός με σύμμαχο την άγνοια μπορεί να ευνουχίσει πνευματικά και ηθικά τον οποιοδήποτε, ξεκαθαρίζω τα εξής πολύ απλά:
Πρώτο: Η μετάφραση έγινε το 2004 και όχι το 2006 και το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οδυσσέας. Δυστυχώς ο εκδότης θεώρησε πρέπον να πετσοκόψει την ιστορική επιμέλεια που συνόδευε την μετάφραση, όπου αποτυπωνόταν ανάγλυφα και η θέση του μεταφραστή. Μάλιστα, ο εκδότης συνόδευσε το βιβλίο με μια δική του εισαγωγή εξαιρετικά προσβλητική για το έργο και τον Βρετανό συγγραφέα. Η εισαγωγή αυτή είναι πέρα για πέρα μύθευμα και προϊόν σκοπιμότητας.
Δεύτερο: Ο Μπρέιλσφορντ δεν υπήρξε ποτέ πράκτορας των Βρετανών. Αντίθετα ανήκε στην αντιϊμπεριαλιστική τάση του Ανεξάρτητου Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, το οποίο ιδρύθηκε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, και ασκούσε δριμύτατη κριτική στην ιμπεριαλιστική πολιτική της Βρετανίας παγκόσμια, αλλά και στα Βαλκάνια ιδιαίτερα. Κάτι που τότε, αλλά και αργότερα δεν τόλμησε να κάνει κανείς πούρος εθνικόφρων. Ούτε υποστήριξε ποτέ την ανεξάρτητη Κρητική Πολιτεία. Το βιβλίο του μάλιστα αποτελεί τρανή απόδειξη του πόσο βαθιά ριζωμένο ήταν το αίτημα της ένωσης στους Κρητικούς.
Τρίτο: Ο συγγραφέας πολέμησε στον πόλεμο του 1897 με την μεριά των Ελλήνων στις τάξεις της διεθνούς ταξιαρχίας υπό τον Ριτσότι Γαριβάλδι (ανιψιό του γνωστού Γαριβάλδι). Άφησε και σχετικά απομνημονεύματα. Η διεθνής ταξιαρχία των φιλελλήνων, αλλά και η ταξιαρχία Σμολένσκι έξω από τον Βόλο, ήταν οι μόνες μονάδες του ελληνικού στρατού που πολέμησαν με σθένος και απαράμιλλη ανδρεία εναντίον των Οθωμανών, όταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος και οι επιτελείς του είχαν σαν αποστολή να σημαίνουν διαρκώς υποχώρηση με σκοπό να οδηγηθεί ο ελληνικός στρατός σε μια ατιμωτική ήττα ώστε να επιβληθεί κατόπιν ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος στην Ελλάδα. Όπως και έγινε.
Τέταρτο: Η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε το 1906 και από τότε αποτέλεσε βασική βιβλιογραφική αναφορά για την κατάσταση της Οθωμανικής Μακεδονίας πριν και μετά την εξέγερση του Ίλιντεν (1903). Είτε συμφωνεί κανείς, είτε διαφωνεί με τα συμπεράσματα του συγγραφέα, κανείς και ποτέ δεν τόλμησε να αμφισβητήσει από ιστορική σκοπιά την πληρότητα και την ακρίβεια των παρατηρήσεων και των στοιχείων που αναφέρει. Αυτό που διαπιστώνει ο συγγραφέας εκείνη την εποχή, ήταν το γεγονός ότι η Οθωμανική Μακεδονία αποτελούνταν από διάσπαρτες εθνότητες, τόσο ανάκατες μεταξύ τους, που δεν θα μπορούσε κανένας εθνικός αλυτρωτισμός να επιβληθεί στην τότε Μακεδονία, παρά μόνο μέσα από ανελέητους διωγμούς και σφαγές των αλλοφύλων. Όπως κι έγινε.
Πέμπτο: Το βιβλίο υποστηρίζει την ανεξάρτητη από τους Οθωμανούς Μακεδονία, όπου όλες οι ανάμικτες εθνότητες θα μπορούσαν να ζήσουν ισότιμα και ειρηνικά. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε είναι σίγουρο πώς η ενιαία Μακεδονία θα γινόταν αργά ή γρήγορα ο κρίκος ένωσης όλων των Βαλκανικών εθνών, όπως ήθελε και πάλευε ο Ρήγας (προφανώς κι αυτός ήταν πράκτορας των Βρετανών). Αυτό στην πράξη αποδείχτηκε ουτοπία. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι τριχοτόμησαν την παλιά Οθωμανική Μακεδονία επιβάλλοντας μια άγρια και αιματηρή διαίρεση του πληθυσμού της.
Έκτο: Η μεγάλη συνεισφορά του συγκεκριμένου βιβλίου βρίσκεται στο γεγονός ότι αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε ποτέ Μακεδονικό Έθνος, αλλά μόνο διάσπαρτες μακεδονικές εθνότητες (Βουλγαροσλάβοι, Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι, κοκ). Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να αντιμετωπιστεί η προπαγάνδα των Σκοπίων που μιλά για Μακεδονικό Έθνος και θεωρούσε την εξέγερση του Ίλιντεν ως εθνέγερση των Μακεδόνων. Όπως αποδεικνύει το βιβλίο, το Ίλιντεν ήταν μια κακά προετοιμασμένη εξέγερση της οργάνωσης VMRO, η οποία αν και τότε ήθελε να γίνει οργάνωση όλων των Μακεδόνων (Ελλήνων, Βουλγαροσλάβων, Τούρκων, Εβραίων, κοκ) δεν το πέτυχε και τελικά κατέληξε να αλωθεί από τον Βουλγαρικό αλυτρωτισμό.
Έβδομο: Όλα αυτά οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα πώς η αληθινά πατριωτική και δημοκρατική στάση στο ζήτημα των Σκοπίων δεν μπορεί να είναι εκείνη που επικεντρώνει στο όνομα αυτού του κράτους. Είναι αδιάφορο πώς θα ονομάζονται τα Σκόπια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ίδια η ύπαρξή τους ως προϊόν ανοιχτής ιμπεριαλιστικής επέμβασης και διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας. Ότι όνομα κι αν αποκτήσουν. Δεν μπορεί κανένας αληθινός πατριώτης και δημοκράτης να ανέχεται κρατίδια-υβρίδια, προτεκτοράτα, τετελεσμένα προϊόντα πολέμου και επέμβασης των Μεγάλων Δυνάμεων. Γι’ αυτό και η άποψή μου είναι ότι τα Σκόπια, όπως και το Κόσοβο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κοκ, συνιστούν παρά φύση κρατίδια, τα οποία θα πρέπει να εκλείψουν και να ενσωματωθούν σε μια ενιαία και αδιαίρετη δημοκρατική Γιουγκοσλαβία. Αυτή είναι η θέση μου και αυτή υπεράσπιζα με την μετάφραση του συγκεκριμένου βιβλίου.
Όγδοο: Όσοι μιλούν για «ελληνική Μακεδονία», λειτουργούν όπως τυπικά λειτούργησε η προδοτική εθνικοφροσύνη σ’ ολόκληρη την ιστορία του τόπου μας. Ως διατεταγμένοι πράκτορες των Μεγάλων Δυνάμεων και των σχεδίων τους. Κι αυτό γιατί αφενός προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από την αληθινά πατριωτική και δημοκρατική θέση που πρέπει να έχει κανείς για το ζήτημα και από την άλλη προτείνουν πρόστυχους αλυτρωτισμούς, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τους Γερμανούς και άλλους μεγάλους για να πυροδοτήσουν πολέμους για επαναχάραξη συνόρων. Όπως ακριβώς κάνουν σήμερα ενισχύοντας τον Σκοπιανό «Μακεδονικό» αλυτρωτισμό, τον Αλβανικό αλυτρωτισμό, τον Βουλγαρικό αλυτρωτισμό και πάει λέγοντας. Οι δικοί μας εθνικόφρονες, δήθεν πατριώτες, είναι η εγχώρια εκδοχή του ξενοκίνητης μαφίας του UCK και των άλλων συμμοριών που χρηματοδοτεί και ενισχύει ο δυτικός ιμπεριαλισμός στα Βαλκάνια για να κρατά διαρκώς αντιμέτωπους τους λαούς της περιοχής.

Βάλαμε επίτηδες ολόκληρο το κείμενό του, ώστε να μην κλαίγονται ορισμένοι πως τάχα «απομονώνουμε» συγκεκριμένες φράσεις: Δεν μας ενδιαφέρουν τα όσα γράφει για τον Άγγλο συγγραφέα, αλλά επικεντρωνόμαστε στις θέσεις του Καζάκη για το κρίσιμο ζήτημα των Σκοπίων.
Όπως βλέπουμε, αποκαλεί «μακεδονικές εθνότητες» (!!!) εκτός από τους Έλληνες, τους Βουλγαροσλάβους, τους Τούρκους, τους Εβραίους κλπ! ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΣΧΩΡΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΗ πως Μακεδόνες ονομάζονται απλά όσοι…κατοικούν στην συγκεκριμένη περιοχή και όσοι έχουν ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Το χειρότερο: Η μαρξιστική του (παρα)παιδεία τον κάνει να μιλάει μόνο για…λαούς και «ιμπεριαλιστές», ξεχνώντας ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ!
Όχι «κύριε»! Δεν σας τα είπανε καλά! Το ότι όντως τα Σκόπια και άλλα κράτη της περιοχής ελέγχονται απολύτως από το αμερικανοσιωνιστικό κατεστημένο (τον δεύτερο όρο δεν έχετε τολμήσει ποτέ να τον αναφέρετε, παρά μιλάτε για…ιμπεριαλισμούς!), δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει που οι γυφτοσκοπιανοί καπηλεύονται την Ιστορία μας!
ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ, «εθνοσωτήρα» Καζάκη!
Ούτε είναι πράκτορας (!!!) όποιος θέτει το θέμα ΠΡΩΤΑ στην Εθνική του διάσταση και μετά στην…προλετάρια, όπως κάνετε εσείς και οι σύντροφοί σας, που χάρη σε αυτήν ακριβώς την «θέση» ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ!
Είτε σας αρέσει είτε όχι, Μακεδόνες μπορούν να ονομάζονται ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! Και ναι, Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.