Guitar -->

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Πότε θα σταματήσει η Μέρκελ να κουνάει το δάχτυλο ?

Υποδείξεις
Πότε λοιπόν θα σταματήσει η κα Μέρκελ να κουνάει το δάχτυλο σε όλους τους Ευρωπαίους, και κατά κύριο λόγο στις μεσογειακές χώρες ; Οι διαρκείς Γερμανικές υποδείξεις έχουν διαρκέσει πάρα πολύ καιρό. Η συνάντηση της Ρώμης, είναι για άλλη μια φορά ένα προφανές παράδειγμα. Η αλαζονεία της Γερμανίδας Καγκελάριου συνδέεται με έναν αυξανόμενο ιδεολογικό Παν-Γερμανισμό. Μήπως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στη Γερμανία και τους Γερμανούς εξαιτίας ποιανού και γιατί η Ευρώπη στο παρελθόν ανοικοδομήθηκε δύο φορές σε λιγότερο από 30 χρόνια ;
Μήπως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στη Γερμανία ότι μια ταπεινή και μετριοπαθής στάση είναι η συνετή αντίδραση όταν το βάρος της ιστορίας εξακολουθεί να είναι τόσο μεγάλο;
Μάλλον όμως η Γερμανία για άλλη μια φορά είναι έτοιμη για όλα, και κυρίως έχοντας ξεχάσει το παρελθόν της, συνεχίζει να βασίζεται στις ίδιες ιδέες και τα ίδια μυαλά.
Αν δεν υπήρχαν ο κ. Mario Monti, και ο κ. Francois Hollande, η κ. Μέρκελ θα ήταν ο μοναδικός οργανωτής της καθημερινότητας των Ευρωπαίων. Η στάση αυτή είναι απαράδεκτη και επιζήμια για την ισορροπία και την ενότητα της Ευρώπης.
Τι θέλει πραγματικά η άλλη πλευρά του Ρήνου;
Θέλει μια Ευρώπη ενωμένη και αλληλέγγυα, ή μια Ευρώπη που θα υπακούει στις υπαγορέυσεις του Βερολίνου ώστε να μειώσει το οικονομικό της επίπεδο δημιουργώντας εργασιακές συνθήκες σύγχρονης δουλείας, με αποτέλεσμα η Μεσόγειος να αποτελεί ένα αχανές γερμανικό μέρος παραθερισμού.
Όχι κα Μέρκελ δεν έχετε δίκιο, και Ναι κα Μέρκελ κάνετε μεγάλο λάθος. Την Ευρώπη που γνωρίζουμε και πιστεύουμε, στην πραγματικότητα, δεν την ξέρετε καθόλου. Περάσατε τη ζωή σας ως φυσικός στην Ανατολική Γερμανία, και η δεύτερη γλώσσα σας ήταν τα Ρώσικα, και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Η καθημερινότητά σας βασιζόταν στην υποβολή και τη σιωπή, αντίθετα με τη δική μας, στην άλλη πλευρά του τοίχου, όπου ήμασταν ελεύθεροι και σε ειρήνη, και μαθαίναμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, χάρη στους Πατέρες της Ευρώπης. Εσείς, τον μόνο που γνωρίσατε ήταν ο «πατερούλης των λαών» και οι παρατρεχάμενοί του που πάντα προσπαθούσαν να διατηρήσουν το προσωπικό τους υποκατάστατο εξουσίας.
Είναι αλήθεια λοιπoν ότι όταν οι παγανιστές Sicambri, Alemanni, Greuthunges καιThervinges, προσπαθούσαν να φτιάξουν μπύρα, οι Έλληνες μιλούσαν ήδη για φιλοσοφία, ποίηση, μαθηματικά και θέατρο.
Δεν θα ξαναγράψετε λοιπόν την ιστορία κα Μέρκελ και δεν είστε ούτε η Margaret Thatcher, ούτε ο Willy Brandt!
---------------------------------------------------------------------------------------------
original texte
Ma photo
Quand donc Madame Merkel va-t-elle cesser de faire la leçon à l’ensemble des européens, aux méditerranéens en premier lieu. Ce diktat allemand n’a que trop duré. La réunion de Rome, une fois de plus en est un exemple flagrant. L’arrogance de la chancelière allemande va de pair avec un pangermanisme croissant. Doit-on rappeler à l’Allemagne et aux allemands pourquoi l’Europe a dû se reconstruire deux fois en moins de 30 ans et à qui en revenait la faute ?
Doit rappeler à l’Allemagne qu’une attitude d’humilité serait de mise quand le poids de l’Histoire est toujours aussi pesant ?
Bien au contraire, c’est une Allemagne conquérante et prête à tout, surtout à oublier son passé, qui ne cesse de taper sur les mêmes têtes.

Si nous n’avions ni Mario Monti, ni François Hollande, Madame Merkel se verrait en grande organisatrice du quotidien des européens. Cette attitude est insupportable et dommageable pour l’équilibre et l’unité de l’Europe.

Que veut-on vraiment de l’autre côté du Rhin ?

Veut-on une Europe unie et fraternelle, ou, une Europe diktat de Berlin qui réduirait les plus faibles, les plus pauvres à un esclavage des temps modernes où la Méditerranée serait un vaste camp de vacances germanique.

Non Madame Merkel vous n’avez pas raison, et Oui Madame Merkel vous êtes dans l’erreur. L’Europe vous croyez la connaître et, en fait, vous ne la connaissez pas. Vous avez passé votre vie de physicienne en Allemagne de l’Est, et votre deuxième langue était le russe, on ne se refait pas. Votre quotidien était fait de soumission et de silence, alors que nous autres, de l’autre côté du mur, nous étions libres et en paix, apprenant à nous connaître les uns les autres, grâce aux Pères de l’Europe. Vous, vous n’avez connu que le « petit père des peuples » et des vieillards cacochymes qui tentaient de maintenir un ersatz de pouvoir.

Il est vrai que, quand  les Sicambres, Alamans, Greuthunges et autres Thervinges peuples en plein paganisme tentaient de faire de la bière, les grecs parlaient déjà philosophie, poésie, mathématiques et théatre.

On ne réécrit pas l’histoire Madame Merkel, et vous n’êtes pas Madame Margaret Thatcher, encore moins Monsieur Willy Brandt !
Publié par 

============================================================
english text

Diktat


So when Mrs. Merkel will she cease to lecture to all Europeans, the Mediterranean in the first place. This German diktat has lasted too long. The Rome meeting, once again is an obvious example. The arrogance of the German Chancellor is associated with a growing pan-Germanism. Should we remindGermany and the Germans why Europe had to rebuild twice in less than 30 years and who returned to blame?
Must we remind Germany that an attitude of humility is called for when the weight of history is still as heavy?
Rather, it is a conquering Germany and ready for anything, especially to forget his past, which continues to type on the same faces.

If we did not have Mario Monti, nor Francois Hollande, Mrs. Merkel would be a great organizer of everyday Europeans. This attitude is unacceptable and harmful to the balance and unity of Europe.

What do really want the other side of the Rhine?

Do we want a Europe united and fraternal, or a Europe of Berlin diktat that would reduce the lowest, poorest to a modern-day slavery where the Mediterranean would be a vast hollyday Germanic camp ?

No Madam Merkel you're not right, and,  Yes Madam Merkel you are wrong. The Europe you know and believe, in fact, you do not know. You spent your life as a physician in East Germany, and your second language was Russian, we never change. Your daily was made of submission and silence, while we, on the other side of the wall, we were free and at peace, getting to know each other, thanks to the Fathers of Europe. You, you have known that the "little father of peoples" and old cacochymic trying to maintain an ersatz power.

It is true that when Sicambri, Alemanni, and other Greuthunges Thervinges people in paganism tried to make beer, the Greeks were already talking about philosophy, poetry, mathematics and theater.

One does not rewrite history Madam Merkel, and you're not Madam Margaret Thatcher, much less Mister Willy Brandt!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.