Guitar -->

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ ὅλους τοὺς βολευτὰς τοῦ Κυνοβουλίου


ΠΡΟΣ ὅλους τοὺς βολευτὰς τοῦ Κυνοβουλίου
Οἱ κεντρικοὶ παραλῆπται τοῦ κυνοβουλίου παρακαλοῦνται γιὰ τὴν διανομὴ τοῦ παρόντος ὡς καὶ τοῦ συνημμένου ἐγγράφου εἰς ὅλον τὸ ἀξιότιμον βολευτικὸν κόσμον καὶ δὴ εἰς τὸν αἰθαιροβατοῦντα «ὄχι βέβαια…!!!…» καὶ ὠκυνόμον τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν τοῦ κυνοβουλίου τῆς χώρας ποὺ κάποτε ἦταν γνωστὴ ὡς Ἑλλάς τὸ ἄκουσμα τῆς ὁποίας, κατὰ τὴν περίοδον τῆς σκλαβιᾶς της εἰς τὸν Ὀθωμανὸν ΤουρκοἝλληνα κατακτητὴν, ἐγένησεν τὸ Γαλλικὸν ἐπιφώνημα Helas! ποὺ σημαίνει «ἀλλοίμον».

Ἡ περίοδος τῆς ἐπιβεβλημένης διπλωματικῆς γλώσσης δυστυχῶς παρῆλθεν.
Καιρὸς νὰ ἀκούσετε τὰ πράγματα «μὲ τὸ ὄνομά τους», ὅπως ἄνευ ἐξαιρέσεως ἅπαντες οἱ παραθυροΤηλεορασάκιδοΡαδιοφωνοΠαῖκται ἐκπρόσωποι τοῦ κυνοβουλίου σας προβάλλουν συνεχῶς.
Πῶς τολμῶ! Ξέρω, ξέρω…. ἔχετε τὴν δύναμιν νὰ μὲ ἐξαφανίσετε νομοθέται, νομοπαραβάται (ὅρα προτροπὴ ὑπουργοῦ οἰκονομικῶν). Κάντε το… Σᾶς προκαλῶ…
Ἔτσι τουλάχιστον δὲν θὰ πεθάνω ἀραχτὸς εἰς τὸν καναπέ μου συντετριμένος ὑπὸ τὸ βάρος τῆς ἀδρανείας καὶ ἀπραξίας μου ἐνώπιον τῶν τελουμένων, εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐγκλημάτων.
Τὸ παρακάνατε, διὰ νὰ μὴν πῶ τὴν ἄλλην φρᾶσιν τὴν σχέσιν ἔχουσαν μὲ τὴν σωματικὴν ἀνάγκην, ὦ ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ.
Κάποιος, κάπου, μὲ κάποιον τρόπον πρέπει νὰ ἀρχίσῃ τὴν ἐνεργὸν ἀντίδρασιν. Δὲν ἀπαιτοῦνται οὔτε συγκεντρώσεις, οὔτε ὅπλα οὔτε ἐχθρότητες μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων.
Οἱ καθοδηγηταί σας τὰ κατάφεραν ἄριστα στὸ παρελθὸν νὰ μᾶς καταστρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνας διὰ τῆς κατοχῆς, τοῦ συμμοριτοπολέμου, τοῦ ἐμφυλίου, τῶν κομμάτων, τῶν χρωμάτων καὶ διὰ τῆς χρήσεως κάθε ἰδέας δυνατῆς νὰ ἀναπτύξῃ τὸ μίσος μεταξύ μας.
Ἡ πρόταση καὶ προτροπὴ μου εἶναι ἁπλὴ, εἶναι γνωστή, εἶναι δοκιμασμένη:
• μὴ ἐργασία, κατὰ τὰ πρότυπα τῶν ἀρχῶν τοῦ Γκάντι ποὺ ὁδήγησεν εἰς τὴν ἀνεξαρτησίας τῆς Ινδίας
• Οἱ ἀγρότες νὰ παύσουν τὴν πώλησιν τῶν προϊόντων τους στοὺς ἐμπόρους καὶ νὰ ἐνισχύσουν τις λαϊκὲς ἀγορὲς. Ὄχι ὅμως αἰσχροκερδοῦντες.
• Τὸ ἴδιο νὰ πράξουν οἱ παραγωγοὶ κρέατος, γάλακτος καὶ ἰχθύων.
Διακοπὴ ἐργασίας καὶ τροφοδοσίας καταστημάτων γιὰ μία Ἑβδομάδα ἤ ἕνα μήνα, κατὰ προτίμηση, θὰ φέρει ἀποτελέσματα ποὺ οὐδεὶς εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιληφθῇ ἤ νὰ φαντασθῇ. Θὰ προκαλέσει κατάρρευσιν κάθε σάπιου καὶ μὴ οἰκοδομήματος.
Μὰ ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ προτρέπει εἰς ἀπείθειαν; Πῶς τολμᾶ ὁ ἠλίθιος; Εἶναι τρομοκράτης… κρεμάστε τον. ΝΑΙ! ΝΑΙ! κρεμάστε τον, εξοστρακίστε τον, δημεύσατε τὴν περιουσίαν του, ἀφαιρέσατέ του τὴν ἰθαγένειαν…. ΟΧΙ! ΟΧΙ! φυλακίστε τον να σαπίσῃ…
Τὶ περιμένετε! ἔτσι καὶ ἀλλοιῶς ἔχετε τὸν νόμον οὐχὶ ἁπλῶς ἀνὰ χείρας ἀλλὰ, πρωτίστως, ἀνὰ πόδας δεδομένου ὅτι οὐδὲ νόμον οὐδὲ δικαστικὴν ἀπόφασιν σέβεσθε ἤ μᾶλλον σέβεσθε ἐπιλεκτικῶς. Δύνασθε νὰ δώσετε εἰς κάθε νόμον ἀναδρομικὴν ἰσχύν ἀπὸ γεννέσεως κόσμου καὶ δημιουργίας ἀδὰμ. Τὶ περιμένετε… κρεμάστε με!!! 
Ἴσως φυλακίζοντας ἤ καταδικάζοντας, καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον, ἐμέναν, ξυπνήσει ὁ ἀφιονισμένος, διὰ τῆς χειραγωγήσεώς σας, λαὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ σᾶς στείλει ἐκεῖ ὅπου ἀνήκετε. Βγάλτε ἐπάνω μου ὅλην σας τὴν ὀργὴν, γδάρτε με. Καλλίτερον οὕτως παρὰ αἱ καθημεριναὶ αὐτοκτονίαι τῶν συμπατριωτῶν μας γιὰ τὶς ὁποῖες τὸ σκληρόπετσον ἤ γουρουνίσιον δέρμα οὐδὲν αἰσθάνεται.
Ἐδῶ εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ ὄχι μόνον, ὁ ἁπλὸς κόσμος διερωτᾶται τὶ συμβαίνει σὲ ἐκείνην καὶ μὲ ἐκείνην τὴν χώραν, τὴν κεκοσμιμένην μὲ πανανθρώπινα μνημεῖα καὶ παναθρωπίνους ἀξίας, τὴν ποτισμένην μὲ αἷμα, δόξαν καὶ ὑπερηφάνειαν, τὴν άναφερομένην, τὸ πάλαι ποτὲ, μὲ τὸ ὄνομα ΕΛΛΑΣ, καὶ ποὺ σήμερα, νομίζω, καλεῖται Ἑλλαδι… κάτι σὰν «…στὰν» ἤ ἴσως κάπως ἀλλοιῶς ποὺ ὅμως μοῦ διαφεύγει καὶ ποὺ ἔχει συνθετικὸ κάποιο ἀπὸ τὰ «μιζαΚάτι», «λαδιΚάτι», «κλεπτοΚάτι», «ψευδοΚάτι», «παραγραφοΕγκλημα-τοΚάτι», «περιευθυνηςυπουργοΚάτι», «παπανδρεοΚάτι», «παπακωνσταντινοΚάτι» καὶ προσφάτως «ὀχιβεβαιοΚάτι», «SiemensΚάτι» ἤ κάτι παρόμοιο.
Ζῶντας στὸ Στρασβοῦργο καὶ κινούμενος συχνότατα μεταξὺ Γαλλίας καὶ Γερμανίας καὶ ἀρκετὰ συχνὰ στὸ Βέλγιο καὶ τὴν Ἀγγλία εἶμαι δέκτης τῶν κατορθωμάτων σας καὶ τῆς ἀπηχήσεώς των στὸν λαὸ τῆς Εὐρώπης.
Σᾶς ὑπενθυμίζετε ὅτι τὸ 1821 ἐστηρίχθη εἰς τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σεβασμὸν ποὺ ἔτρεφον οἱ Εὐρωπαῖοι πολίται πρὸς τὸ Ἑλληνικὸν πνεῦμα.
Σήμερον ἐσεῖς καταργήσατε τὴν διδασκαλίαν τοῦ πνεύματος τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας καὶ ἐπιτύχατε νὰ ξεριζώσετε ἀπὸ τὰς ψυχὰς τῶν Εὐρωπαίων τὸν ὑφιστάμενον σεβασμὸν πρὸς τὸ παρελθὸν μας, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ΕΛΛΑΣ καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ μὴν ὑφίστανται πλέον εἰς τὰς συνειδήσεις τοῦ ἁπλοῦ κόσμου τῆς Εὐρώπης.
Διερωτῶμαι τὶ ἔχετε νὰ πεῖτε εἰς τοὺς τόσους φιλλέληνας οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τὸ αἷμα των εἰς τὸν βωμὸν τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος μας.
Εἶναι ἄραγε ἡ πατρὶς μας καὶ πατρὶς σας; Αἱ πράξεις σας δὲν πείθουν. Τὴν καταντήσατε ξέφραγο ἀμπέλι καὶ τώρα ποὺ τὴν φράξατε στὸν Ἔβρο, τὸ κάνατε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ χτίστηκαν τὰ: τοῖχοι τοῦ αἰσχους στὸ Βερολίνο καὶ στὴν Παλαιστίνη ὑπὸ τῶν κατακτητῶν ἀμφοτέρων τῶν πριοχῶν. Ἐκεῖ, ἐν πάσει περιπτώσει τὰ ἔκτισαν οἱ κατακτηταὶ. Ἔδῶ τὰ ἔκτισαν οἱ ἰδιοκτῆται…
Τὸ Βαυβαρικὸν παλάτι συνεχίζει τὴν παράδοσίν του… καὶ τότε καὶ σήμερον ὄζει… καὶ ἐσεῖς ἀδιαφορεῖτε πατριδολάγνοι ἀκραιοΑριστεροΚεντρωΔεξιοΑκραιοΚόκκινο-ΠορτοκαλοΠράσιονΓαλάζιοΚουλτουριάρηδες.
Διερωτῶμαι μὲ πόσον περίσσειον θρᾶσος ὁ κος «ὄχιΒέβαια.!!!» καταργεῖ τὰς φορολογικὰς ἐλαφρύνσεις διὰ τὰ τέκνα. Ἔτι χειρότερον, μὲ ποῖον περίσσειον θρᾶσσος οἱ βολευταὶ θὰ προσέλθουν πρὸς ψήφισιν τοιούτου ἀναισχύντου ἄρθρου;
ΕΛΛΗΝΕΣ, πλὴν στρατιωτικῶν, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΑΠΕΧΟΝΤΕΣ…
οἱ πρόγονοί μας προσέφερον τὰ αἷμα των διὰ τὴν
Ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος, τῆς Ἑλλάδος μας.
μετὰ μεγίστης θλίψεως καὶ συναισθημάτων ἀγανακτήσεως,

ΟΥΔΕΙΣ

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος
Σχης (ΤΧ) ἐ.ἀ.
Μόνιμος κάτοικος Γαλλίας
Τὸ συνημμένον:
Νομίζω ὅτι μετὰ τὸ τελευταῖο μήνυμα τῆς κας Κρητικοπούλου δὲν ὑπάρχουν περιθώρια διὰ συνέχισιν τῆς διπλωματικῆς γλώσσης καὶ τηρήσεως τῶν προσχημάτων.
Ἔχω ἀπηυδήσει μὲ τὶς κλεψιὲς ποὺ ἔχουν λάβει χώραν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἀνύπαρκτους κλέφτες τοὺς ὁποίους  ὑποχρεοῦνται νὰ ἀνακαλύψουν οἱ ἀπεργοῦντες καὶ ἀδρανοῦντες δικαστικοὶ ἤ οἱ μελοβουτηχτὲς βολευτὲς τοῦ κλεπτοβουλίου τῆς Ἑλλάδος.
Αὐτὸ ποὺ ὁ γράφων συμπεραίνει ἀπὸ τὴν ἀδράνεια τοῦ προέδρου τῆς βουλῆς εἶναι ὅτι:
• εἴτε ὁ κος πρόεδρος ἔχει ἄλλες μεγαλύτερες καὶ πλέον ἐπείγουσες ἀσχολίες στὸ κεφάλι του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραβλέπῃ τὴν μήνυσιν τῆς κας Κρητικοπούλου ὡς καὶ ὅλων ἐκ τῶν Ἑλλήνων ὅσων συνυπέγραψαν τὸ κείμενον τῆς μηνύσεως,
• εἴτε ἔχει κάποιους «ὑψηλὰ ἰσταμένους» νὰ καλύψῃ ὁ κος πρόεδρος τῆς βουλῆς
o ἤ μὲ ἰδίᾳ πρωτοβουλίᾳ καὶ εὐθύνῃ
o ἤ κατόπιν ἄνωθεν ἐντολῶν,
• εἴτε εἶναι βουτηγμένος καὶ ὁ ἴδιος μέσα στὸ κύκλωμα τῶν μαστροπῶν τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἐκ τούτου ἀναδυομένην βρῶμα ποὺ χρεωκόπησε τὴν Ἑλλάδα, καὶ, ποιεῖ, τὸ τέρας, χρῆσιν τῆς κοινοβουλευτικῆς δυνάμεώς του καὶ γράφει καλλιγραφικῶς τὸ περιεχόμενον τοῦ φακέλλου καὶ τοὺς Ἕλληνας
• εἴτε εἶναι ἠλίθιος καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν σπουδαιότητα τῆς καταστάσεως
• τέλος, τὰ μέσα διαστροφικῆς ἐνημερώσεως καὶ διασταυρώσεως τῆς πραγματικότητος, μὲ μοναδικὴν φωτεινὴν ἐξαίρεσιν τὸν ἐλεγχόμενον ὑπὸ τοῦ ἐγκρίτου δημοσιογράφου κου Χατζηνικολάου, μέχρι τοῦδε, κατὰ κον Τράγκαν, ἀντικειμενικὸν, πολυφωνικὸν καὶ ἐλεύθερον σταθμὸν τοῦ γερμανικοῦ προτεκτοράτου εἰς τὸν εὐρωπαϊκὸν νότον , συμμετέχουν ἀνεσχύντως, διὰ τῆς παραπληροφορήσεως καὶ διαστρεβλώσεως τῆς προαγματικότητος, στὸ τελούμενον ἔγκλημα κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς, λόγῳ νοοτροπίας, δυσπιστίας καὶ πολιτισμικῆς ἀνατολίτικης  ἀντιλήψεως, παραμένει οἰκειοθελῶς, διὰ τῆς ψήφου του, θύμα τῶν κατευθυνομένων ἐπιλογῶν του. 
Κύριε πρόεδρε τῆς βουλῆς ἐὰν ἐπιτρέψετε τὴν νομικὴν παραγραφὴν τοῦ ἐγκλήματος τῆς προδοσίας, ὡς ἡ κα Κρητικοπούλου ἀναλυτικῶς ἔχει ἀναπτύξει εἰς τὴν κατατεθεῖσαν, καὶ εὑρισκομένην εἰς τὰς χεῖρας σας, μήνυσιν, τότε εἰς τὴν ἰδικὴν μου, κατ´ ἐλάχιστον τουλάχιστον, συνείδησιν εἶστε καὶ ἐσεῖς προδότης δι’ ὅσους λόγους ἡ κα Κρητικοπούλου ἀναφέρει εἰς τὴν κατατεθείσαν μήνυσιν. Ἐλπίζω νὰ μὲ διαψεύσετε…
Σὲ κάθε περίπτωση σᾶς διαβεβαίωνω ὅτι εἰς τὴν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων παραγραφὴ ἀδικημάτων τοιαύτης φύσεως καὶ ὑφῆς δὲν ὑφίσταται εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα. Παραγεγραμμένα ἤ μὴ ἡ τιμωρία θὰ ὑπάρξη μὲ τὸν ἄλφα ἤ τὸν βῆτα τρόπον.
Μὲ πλήρως ἀπαξιωτικὰ συναισθήματα πρὸς τοὺς τριακοσίους τῆς βουλῆς,
Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος
Μόνιμος κάτοικος Γαλλίας
ΥΓ: ὅστις θεωρεῖ ἑαυτὸν θιγὸμενον δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἐπικοινωνήσῃ μαζὶ μου προκειμένου νὰ τὸν διευκολύνω εἰς τὴν κατάθεσιν μηνύσεως ἐναντίον μου.
Ἐξ ἄλλου τὴν παροῦσαν περίοδον ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἀνάγκην ἠρώων καὶ οὐχὶ θυμάτων ὑποχρεωτικῆς καὶ ἐξαναγκαστικῆς αὐτοχειρίας. Τὰ γεγονότα ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ σκληρόπετσοι τῆς βουλῆς οὐδόλως ἐνδιαφέρονται διὰ τὸ κατάντημα τῶν Ἑλλήνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.